Tweede spoor re-integratie

Als duidelijk is dat een werknemer door lichamelijke of psychische beperkingen niet kan terugkeren bij de eigen werkgever in de eigen functie en zijn of haar werkzaamheden ook niet in aangepaste vorm kan verrichten of in een andere functie, dan zal er mede vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) 2e spoor re-integratie moeten worden opgestart.

Wij verzorgen bij voorkeur zo vroeg als mogelijk in het proces, een intake waarin we voor werkgever en werknemer de financiële aspecten van arbeidsongeschiktheid in kaart brengen. In dit gesprek kijken wij ook naar de ondernomen activiteiten tot dan toe, eventueel de bevindingen van het arbeidsdeskundigonderzoek (AD rapportage) en de bedrijfsarts (FML). Daarbij houden we rekening met passendheid, competenties, werkervaring en interesses van de werknemer. Daarnaast geven we aan wat u en uw medewerker van de re-integratie kunnen verwachten. Met uw medewerker stellen we een plan van aanpak op dat moet leiden tot werk bij een nieuwe werkgever.

Ons doel is om de werknemer uiteindelijk weer aan het werk te krijgen. De weg naar werk is voor iedereen anders en we stemmen die weg af op de mogelijkheden en interesses van uw medewerker. Zo verzorgen we voor iedere te re-integreren werknemer een werkplek met een coach binnen een leerwerkbedrijf. Deze constructie biedt dat wij de werknemer intensief begeleiden en weer terug brengen in een werkritme. Ook zetten we naar behoefte verschillende instrumenten in als loopbaanoriëntatie, hulp bij solliciteren, coaching, bemiddeling en soms ook om-, her- en bijscholing. Een werkervaringsplaats of tijdelijke detachering kunnen de kansen op een nieuwe functie vergroten. Belangrijk is dat uw langdurig zieke medewerker binnen zijn of haar mogelijkheden actief in het arbeidsritme blijft.

Meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

085-304736

info@p-centrum.eu

U EN DE WET VERBETERING POORTWACHTER

De Wet Verbetering Poortwachter stelt voorwaarden aan de re-integratie. Wij werken volgens de normen die het UWV stelt aan een 2e spoor traject. Dat betekent dat wij tijdig en inhoudelijk volgens de norm iedere zes weken schriftelijk rapporteren aan de werkgever. Ook kunt u van ons verwachten dat wij tijdig signaleren m.b.t. de poortwachter verplichtingen en bijsturen op het proces indien noodzakelijk. Door de regierol die wij vervullen op het 2e spoor proces en de bewaking van de kwaliteit is het dossier van uw werknemer Poortwachterproof.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk aan potentiële werkgevers, met verschillende arbeidsmarktmogelijkheden, in verschillende branches. Onze adviseurs zoeken naar verborgen vacatures en mogelijkheden tot job carving . Ook maken we gebruik van leerwerkarrangementen. Via een leerwerktraject worden werkzoekenden in theorie en praktijk voorbereid op een nieuwe baan. Wij beschikken over leerwerkarrangementen voor laag- tot hooggeschoolde werkzoekenden.

De adviseur van P-Centrum ontzorgt u als werkgever in de verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Vanaf de intake ondersteunt P-Centrum de werkgever en werknemer in de verantwoordelijkheid tot een actieve deelname aan het re-integratie proces. Uw re-integratieproces is daarmee Poortwachter Proof. Sterker nog: alles is gericht op het vinden van de juiste baan voor de werknemer. Niet gedreven door wat de wet stelt, maar vanuit de overtuiging dat het hebben van werk belangrijk is voor de werknemer. P-Centrum zorgt ervoor dat de schadelast in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter geminimaliseerd wordt door het re-integratieproces te borgen en de focus te leggen op het vinden van ander werk voor uw werknemer.

HoofdVestiging

Hortsedijk 35

5708HA HELMOND

 

We hebben diverse spreeklocaties in het land.

Telefoon en mail

Telefoonnummer

085-130 47 36

E-Mail

info@p-centrum.eu